? ??????????????Lightning Bolt? ????? ?? ???Rating: 4.1 (141 Ratings)??21 Grabs Today. 27090 Total Grabs.
??????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ?????Sweet Beach? ????? ?? ???Rating: 4.3 (351 Ratings)??20 Grabs Today. 103043 Total Grabs. ??????Preview?? | ??Get the Code?? ?? ??????????? BLOGGER TEMPLATES - TWITTER BACKGROUNDS ?

Saturday, December 5, 2009

AKTIVITI 13

Tajuk Mini Kajian :
Permainan Pop Minda Secara Kolaboratif
Melalui Penggunaan Komputer Semasa P&P.


MATLAMAT KAJIAN TINDAKAN

i) Membantu pelajar belajar dengan lebih berkesan menggunakan "peta minda" melalui penggunaan teknologi komputer.

ii) Meningkatkan penguasaan kemahiran pelajar dalam penggunaan komputer.

iii) Menjana daya kognitif pelajar bagi mencerna dan menghasilkan idea secara kreatif dan kritis melalui ilham dan gabungan idea-idea yang ada.

PERSOALAN KAJIAN

i) Adakah penghasilan peta minda melalui penggunaan teknologi komputer mampu membantu pelajar belajar dengan lebih berkesan?

ii) Adakah penggunaan teknologi komputer berjaya menarik minat dan sekaligus menukar tanggapan pelajar terhadap subjek sains dan perdagangan?

Pemilihan penggunaan teknik peta minda dalam P&P adalah berdasarkan justifikasi berikut:

i) Menurut Allan M. Collins (awal 1960an)peta minda boleh digunakan bagi tujuan : - -Menyelesaikan sesuatu masalah
- Merangka bentuk pembelajaran
- Menggambarkan tahap kreativiti seseorang individu
- Menggabungkan isi-isi penting dalam sesuatu topik pengajaran dalam bentuk yang mudah difahami dan diingati.
- Memupuk semangat kerja berpasukan

Tambahan lagi, Collins turut menyatakan bahawa penggunaan peta minda memberi impak yang besar dalam aspek :

"cognitive psychology"(mengkaji proses daya pemikiran manusia), "artificial intelligence"(komputer) and "education".

Kenyataan berikut diperkukuhkan lagi oleh Buzan (1991)yang menyatakan bahawa penghasilan peta minda melibatkan penggunaan otak kiri dan kanan manusia yang membawa kepada keseimbangan daya pemikiran manusia.

Dalam kajian ini juga kami menggunakan teori Skinner iaitu aplikasi peneguhan positif . Peneguhan positif ialah satu pembentukan tingkahlaku dimana ianya lebih efektif untuk sesuatu perubahan dan pengekalan tingkah laku tersebut. Konsep ini diaplikasikan dalam kajian kami melalui permainan pop minda bagi mengukuhkan tingkah laku positif iaitu para pelajar bersaing untuk memperolehi ganjaran dengan menjawab soalan yang diajukan dengan betul. Selain itu, pelajar juga bersaing secara positif dalam membina peta minda yangkreatif dan mudah difahami.Menurut Skinner terdapat lima (5) prinsip bagi mengatasi halangan dalam pembelajaran :

i) Memberi maklum balas kepada pelajar dengan kadar segera
ii) Memecahkan tugasan kepada langkah-langkah yang lebih kecil
iii) Ulang arahan sebanyak yang mungkin supaya pelajar lebih faham dan jelas
iv) Lakukan tugasan daripada yang mudah kepada yang lebih kompleks
v)Memberikan peneguhan positif

"Guru harus belajar bagaimana hendak mengajar..Mereka perlu diajar dengan cara pengajaran yang lebih berkesan"(Skinner)

AKTIVITI 12: PEMURNIAN

Berdasarkan maklum balas, buat penambahbaikan:

Pernyataan Masalah

Tujuan Kajian

Objektif Kajian

AKTIVITI 11: TUGASAN 2 JURNAL

Berdasarkan Tiga Jurnal:

Pernyataan Masalah

JURNAL 1

The Role of Reflection in Facilitators' Professional Development
within a PBL Environment
oleh Tan Hui Leng

Peranan refleksi merupakan suatu latihan pendokumenan di kalangan guru- guru. Kebanyakannya dapat melihat kepentingan praktis ini dalam kemajuan perlaksanaan pendidik di bilik darjah. Melalui pemerhatian bilik darjah dan praktis komuniti dapat dilihat contoh amalan baik refleksi dimana aembolehkan pendidik menjadi lebih bersedia dalam strategi pengajaran mereka seterusnya memperbaiki praktis di dalam bilik darjah. Walaubagaimanpun, selain daripada mengetahui manfaat dan keberkesanan refleksi, kajian juga menunjukkan bahawa tidak banyak guru- guru membuat refleksi secara berterusan terhadap pengajaran mereka.


JURNAL 2

Beginning Teachers As Teacher- Researchers
oleh Jan Gray & Glenda Campbell- Evans

Terdapat satu pengenalan pertumbuhan dalam komuniti pendidikan antarabangsa beberapa dekad yang lepas tentang keperluan untuk memulakan peningkatan guru- pengkaji dalam kursus- kursus kerajaan. Artikel ini meneroka tanggapan tentang tugas profesional bagi guru- guru novis dan kemajuan mereka sebagai guru- pengkaji yang aktif dalam kajian berasaskan sekolah, pengeluaran data daripada tinjauan yang dilakukan di Australia Barat pada 1999 dan 2000 kohort guru kerajaan. Tinjauan membangkitkan isu peluang- peluang dan konteks dimana 200 graduan baru Universiti Edith Cowan mampu untuk menggunakan kemahiran mengkaji ini semasa berada di penempatan pertama (sekolah).


JURNAL 3

Teacher Perception of the Effects and Use of Learning Aids in Teaching:
A Case Study of Winneba Basic and Secondary Schools
oleh Lade Adeyanju


Alat bantu mengajar adalah bahan- bahan dan kelengkapan pengajaran melalui pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Contoh- contoh alat bantu mengajar (ABM) termasuklah alatan visual, objek sebenar dan sebagainya. Dalam satu satu kajian tindakan yang dijalankan oleh pengkaji di Daerah Winneba, satu sampel tinjauan guru- guru dengan pengalaman mengajar selama beberapa tahun (antara 25 tahun) menegaskan bahawa ABM memperbaiki metodologi. Mereka mengatakan bahawa ABM mengurangkan kaedah "chalk and talk". Di Universiti Winneba, Ghana, para pelajar biasanya pergi latihan mengajar. Objektif latihan pengajaran yang pelbagai ialah untuk melibatkan para pelajar dengan sebanyak mungkin program pengajaran yang membantu mereka memejukan kemahiran pengajaran yang diperlukan, mendedahkan mereka kepada masalah murid- murid dan membimbing mereka untuk melayakkan mereka menjadi profesional. Persoalan yang timbul ialah bolehkah tanggapan guru- pelajar tentang penggunaan kelengkapan teknologi pengajaran dapat memperbaiki secara terus pengajaran mereka semasa program latihan mengajar ini dijalankan? Dapat dilihat bahawa pengajaran guru termasuklah kelengkapan guru itu sendiri dengan segala kemahiran, pengetahuan pedagogi dan dasar tentang bahan pengajaran boleh membantu guru untuk melakukan penyampaian terhadap kejayaan isi pengajaran dengan murid- murid.

AKTIVITI 10: TUGASAN 1 BUKU

Mengenalpasti Masalah Kajian Tindakan

Pada Julai 2003, Jabatan Pendidikan Kerajaan UK telah menerbitkan dokumen perundingan Towards Unified e- Learning Strategy, satu strategi yang digunakan untuk merentangi seluruh penyeliaan pendidikan, dari sekoalh rendah ke universiti. Penekanan yang diberikan dalam dokumen rundingan tersebut adalah terhadap perjumpaan jangkaan murid- murid dan memperkasakan mereka supaya mereka boleh mengeksploitasi potensi bagi teknologi baru ini. Ianya menekankan kepentingan pembelajaran berpusatkan pelajar, terhadap penyeliaan bagi pembelajaran individu langkah- kendiri dan bahan- bahan interaktif, sokongan "online" perseorangan dan bimbingan dengan pengambilan pelajar meningkatkan tanggungjawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Ini dicirikan oleh satu panggilan untuk menukar dan memperbaikipraktis pendidikan kita dengan memancangkan teknologi dan pendekatan baru ke dalam sekolah- sekolah, kolej dan universiti.

Tempoh rundingan tamat pada Januari 2004 dan tiada keraguan terhadap kedua- dua rujukan dan penambahan kepada strategi ini sebelum ianya dilaksanakan. Malah, guru- guru dan pelatih, pengurus dan pentadbir, pengkaji dan pekerja perlu untuk melibatkan diri dalam proses meneliti dan melaksanakan idea- idea dalam strategi e- pembelajaran yang dicadangkan. Buku ini menjadi tidak ternilai dalam tugasan ini memandangkan banyak merefleksi, jika bukan semua, aspirasi dalam pendokumenan rundingan. Buku ini menawarkan resipi yang mudah, templat ataupu pemasangan pantas. Terdapat perbincangan model- model teori dan rangka kerja yang menerangkan tentang perlaksanaan pembelajaran "online" dan satu gambaran kajian tindakan bagi aplikasinya, bersama- sama rangka kerja kajian tindakan.

Proses Kajian Tindakan melibatkan tiga fasa utama iaitu :

i) Lihat : membina gambaran dan mengumpul maklumat. Apabila proses penilaian dibuat, kita mengenalpasti dan menghuraikan masalah untuk dikaji dalam konteks yang telah ditetapkan. Kita juga menerangkan tugas-tugas peserta (pendidik, ahli pengkaji dll).

ii) Fikir : Menterjemah dan menerangkan. Apabila menilai kita menganalisis dan menterjemahkan situasi tersebut. Kita membuat refleksi ke atas apa yang para peserta telah lakukan.Kita juga melihat kepada sebarang kelebihan dan kekurangan, isu atau masalah yang wujud.

iii) Tindakan : Menyelesaikan isu dan masalah. Dalam penilaian kita mengadili nilai, keberkesanan, kesesuaian dan hasil daripada aktiviti tersebut. Kita bertindak untuk merumuskan penyelesaian kepada sebarang masalah.

Saturday, November 21, 2009

TUGASAN 9: AKTIVITI 4- MINI KAJIAN TINDAKAN

MATLAMAT KAJIAN TINDAKAN

1. Membantu pelajar belajar dengan lebih berkesan menggunakan "peta minda" melalui penggunaan teknologi komputer.

2. Meningkatkan penguasaan kemahiran pelajar dalam penggunaan komputer.

3. Menjana daya kognitif pelajar bagi mencerna dan menghasilkan idea secara kreatif dan kritis melalui ilham dan gabungan idea-idea yang ada.

PERSOALAN KAJIAN

- Adakah penghasilan peta minda melalui penggunaan teknologi komputer mampu membantu pelajar belajar dengan lebih berkesan?

- Adakah penggunaan teknologi komputer berjaya menarik minat dan sekaligus menukar tanggapan pelajar terhadap subjek sains dan perdagangan?

Friday, November 20, 2009

TUGASAN 8: AKTIVITI 4- MINI KAJIAN TINDAKAN

Berdasarkan tajuk kajian, huraikan cadangan untuk mengatasi kelemahan pengajaran.

Cadangan (individu & pasukan)

Permainan "POP MINDA" dalam Proses P&P dengan Aplikasi Komputer"

Pelajar perlu mengambil isi-isi penting tentang kandungan pengajaran dan kemudian diolah ke dalam bentuk peta minda melalui pengggunaan komputer berdasarkan kreativiti masing-masing supaya dapat mengukuhkan tahap kefahaman dan ingatan pelajar terhadap isi pengajaran.

Cadangan dari luar pasukan

Guru subjek Perdagangan dan Sains perlu lebih kreatif dan bersedia untuk mengadakan pelbagai aktiviti dalam kelas bagi menarik minat pelajar dalam memahami topik yang dipelajari. Selain itu, aktiviti yang dijalankan perlulah melibatkan keseluruhan pelajar dan guru hanya memberi skafolding dalam sesi aktiviti tersebut. Perbincangan pelajar secara berkumpulan dan soal- jawab antara pelajar - guru perlu sentiasa dilaksanakan supaya penguasaan topik lebih efisien.

Berdasarkan ulasan literatur

Kajian tindakan yang dilaksanakan banyak memberi manfaat bukan sahaja kepada pelajar dan guru sahaja, malah ia juga memberi kesan yang positif kepada sekolah atau institusi pendidikan itu sendiri. Antaranya ialah i) mereka dapat memperluaskan pengetahuan sedia ada dan kemahiran mereka yang berkaitan dengan gaya dan pendekatan pengajaran yang digunapakai sebelum ini. ii) memperluaskan pengalaman dan juga meningkatkan keyakinan para guru dalam melaksanakan sesuatu pendekatan baru dalam proses P&P. iii) mewujudkan kolaborasi dan kerjasama antara sekolah, guru dan institusi pendidikan (kolej, universiti) yang menjalankan kajian tindakan dalam usaha memperbaiki pendekatan, teknik dan strategi yang digunapakai oleh para pendidik.
Sumber: Sa'adah Ridwan and Dr.Kardiawarman (2007)

TUGASAN 7: AKTIVITI 4- MINI KAJIAN TINDAKAN

Berdasarkan tajuk kajian, huraikan kelemahan pengajaran-pengajaran subjek berkenaan.

SUBJEK SAINS
  • Terlalu banyak fakta, teori dan rumus yang perlu difahami, dihafal dan diingat.
  • Bahasa pengantar yang digunakan iaitu Bahasa Inggeris menjadikan pelajar sukar untuk memahami isi pengajaran yang disampaikan oleh guru.
  • Subjek sains padat dengan pelbagai aktiviti dalam makmal (experiment) menjadikan pelajar kurang gemar untuk melakukannya kerana tidak mahir mengendalikan bahan-bahan kimia dan radas-radas di dalam makmal.
  • Pelajar-pelajar tidak memahami dan hanya menghafal konsep/teori dalam subjek sains menjadikan mereka tidak tahu mengaplikasikannya dalam kehidupan harian.

SUBJEK PERDAGANGAN DAN KEUSAHAWANAN

  • Kelemahan subjek ini ialah memandangkan subjek ini berbentuk fakta, ianya kurang mendapat minat daripada sesetengah pelajar kerana memerlukan pelajar menghafal dan mengingat segala teori-teori yang terdapat di dalam kandungan pelajaran.

Pengalaman dari pasukan lain.

Antara kelemahan subjek perdagangan dan sains ialah isi pengajaran yang melibatkan banyak fakta yang perlu diingat dan dihafal oleh pelajar. Ini memberi sedikit kebosanan kepada pelajar untuk sentiasa mengingat nota- nota penting dalam menguasai topik-topik yang dipelajari. Selain itu, para pelajar juga perlu sentiasa bersedia dan mahir dengan perkembangan/ isu semasa supaya tidak ketinggalan dan terbelakang dengan topik yang akan/ telah dipelajari.

Berdasarkan ulasan literatur

Kajian yang dijalankan mendapati pelajar-pelajar mengalami masalah dan kesukaran dalam mata pelajaran sains (Biostatistics) . Dapatan kajian menunjukkan bahawa pelajar sukar untuk mengingati formula dan teori pengajaran, mengingati formula tetapi tidak tahu untuk menggunakannya. Selain itu, pelajar juga menganggap subjek sains sesuatu yang sukar dan membosankan.
Sumber : Action Research: An Approach For The Teachers in Higher Education. By Ghazala Yasmeen (Dept. of Physiology, University Of Karachi).

Kajian yang dijalankan juga menunjukkan pelajar tidak dapat menghubungkaitkan set idea dengan konsep atau teori pengajaran sains secara logik, misalnya tindakbalas kimia (chemical reaction). Tahap kefahaman mereka dalam sains sentiasa berubah-ubah (inconsistent) dan hanya percaya kepada sesuatu kejadian atau fenomena itu berlaku apabila ianya dapat dilihat. Contohnya, pelajar sukar memahami konsep perubahan tenaga diikuti dengan pertukaran tindak balas kimia yang melibatkan proses pembinaan dan penguraian ikatan molekul (bond breaking and bond making).
Sumber: Twelfth Grade Students' Undestanding Of Oxidation and Combustion: Using Action Research to Improve Teachers' Practical Knowledge and teaching Practice. By Nicos Valanides (University of Cyprus), Athanasia Nicolaidou (Ministry of Education and Culture, Cyprus), Ingo Eilks (University of Dourmand, Germany).

Bagi matapelajaran berbentuk fakta pelajar kadangkala keliru untuk membezakan antara fakta dan huraian. Tambahan pula dalam buku teks terdapat percampuran antara fakta-fakta dan huraian. Proses mengenal pasti fakta dan isi ini mengambil masa yang lama untuk kumpulan sasaran ini.
(Sumber:Jamaludin Ag. Damit,2008)